"Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника „Неврохирургия” на МБАЛ „Света Анна-Варна“АД по обособени позиции".

Наименование"Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника „Неврохирургия” на МБАЛ „Света Анна-Варна“АД по обособени позиции".
№ на АОП01241-2014-0002
Дата на поръчката19.02.2014 г.
1. Решение за откриване на процедура и Обявление за обществена поръчка" - по образец"


2. Документация за участие и образци


3. Решение за промяна по чл. 27 а"


4. Разяснения и отговори на запитвания (в приложимите случаи)


5. Протоколи от заседания на комисията и приложения


6. Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата


7. Информация за гаранциите за участие


8. Договори и приложения

1.10.2014 г. Договори и приложения

9. Допълнителни споразумения за изменения на договорите (в приложимите случаи)


10. Информация за извършени плащания

18.11.2014 г. извършени плащания
20.01.2015 г. информация за плащане
13.02.2015 г. информация за плащане
20.03.2015 г. извършени плащания
18.04.2015 г. извършени плащания
18.05.2015 г. извършени плащания
8.07.2015 г. извършени плащания
12.08.2015 г. извършени плащания

11. Информация за датите и основанията за приключване на договорите


12. Информация за гаранциите за изпълнение

19.06.2015 г. върната гаранция изпълнение