"ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ "СВЕТА АННА - ВАРНА" АД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Наименование"ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ "СВЕТА АННА - ВАРНА" АД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"
№ на АОП 01241-2013-0015
Дата на поръчката25.11.2013 г.
1. Решение за откриване на процедура и Обявление за обществена поръчка" - по образец"


2. Документация за участие и образци


3. Решение за промяна по чл. 27 а"


4. Разяснения и отговори на запитвания (в приложимите случаи)


5. Протоколи от заседания на комисията и приложения


6. Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата


7. Информация за гаранциите за участие


8. Договори и приложения

1.10.2014 г. Договори и приложения

9. Допълнителни споразумения за изменения на договорите (в приложимите случаи)


10. Информация за извършени плащания

19.01.2015 г. информация за плащане
18.04.2015 г. извършени плащания
18.05.2015 г. извършени плащания
19.06.2015 г. извършени плащания
8.07.2015 г. извършени плащания
11.09.2015 г. извършени плащания
9.10.2015 г. информация за плащане
10.11.2015 г. извършени плащания

11. Информация за датите и основанията за приключване на договорите


12. Информация за гаранциите за изпълнение

8.07.2015 г. върната гаранция изпълнение