"Доставка чрез периодични заявки на хигиенни материали и консумативи за нуждите на МБАЛ "Света Анна - Варна" АД по обособени позиции"

Наименование"Доставка чрез периодични заявки на хигиенни материали и консумативи за нуждите на МБАЛ "Света Анна - Варна" АД по обособени позиции"
№ на АОП01241-2013-0003
Дата на поръчката16.04.2013 г.
1. Решение за откриване на процедура и Обявление за обществена поръчка" - по образец"


2. Документация за участие и образци


3. Решение за промяна по чл. 27 а"


4. Разяснения и отговори на запитвания (в приложимите случаи)


5. Протоколи от заседания на комисията и приложения


6. Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата


7. Информация за гаранциите за участие


8. Договори и приложения

1.10.2014 г. Договори и приложения

9. Допълнителни споразумения за изменения на договорите (в приложимите случаи)


10. Информация за извършени плащания

18.11.2014 г. извършени плащания
16.12.2014 г. плащане
19.01.2015 г. информация за плащане

11. Информация за датите и основанията за приключване на договорите


12. Информация за гаранциите за изпълнение