„Доставка, монтаж, пускане в действие, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на новa система за магнитно-резонансна образна диагностика (MRI – equipment) 1,5 T, за нуждите „МБАЛ Св.Анна-Варна” АД”

Наименование„Доставка, монтаж, пускане в действие, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на новa система за магнитно-резонансна образна диагностика (MRI – equipment) 1,5 T, за нуждите „МБАЛ Св.Анна-Варна” АД”
№ на АОП 01241-2013-0002
Дата на поръчката8.04.2013 г.
1. Решение за откриване на процедура и Обявление за обществена поръчка" - по образец"


2. Документация за участие и образци


3. Решение за промяна по чл. 27 а"


4. Разяснения и отговори на запитвания (в приложимите случаи)


5. Протоколи от заседания на комисията и приложения


6. Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата


7. Информация за гаранциите за участие


8. Договори и приложения

1.10.2014 г. Договори и приложения
1.10.2014 г. Допълнително споразумение №1

9. Допълнителни споразумения за изменения на договорите (в приложимите случаи)


10. Информация за извършени плащания


11. Информация за датите и основанията за приключване на договорите


12. Информация за гаранциите за изпълнение