"ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА ФОРМУЛЯРИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ "СВЕТА АННА - ВАРНА" АД "

Наименование"ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА ФОРМУЛЯРИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ "СВЕТА АННА - ВАРНА" АД "
№ на АОП9030169
Дата на поръчката6.06.2014 г.
1. Публична покана - по образец


2. Документация за участие и образци


3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията и приложения


5. Договори по и приложения

1.10.2014 г. Договори и приложения

6. Информация за извършени плащания

19.01.2015 г. информация за плащане
20.03.2015 г. извършени плащания
18.05.2015 г. извършени плащания
19.06.2015 г. извършени плащания
8.07.2015 г. извършени плащания
12.08.2015 г. извършени плащания
11.09.2015 г. извършени плащания
9.10.2015 г. информация за плащане
10.11.2015 г. извършени плащания

7. Информация за датите и основанията за приключване на договорите


8. Информация за гаранциите за изпълнение (в приложимите случаи)