“ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВЕТА АННА-ВАРНА”АД

Наименование“ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВЕТА АННА-ВАРНА”АД
№ на АОП9020700
Дата на поръчката7.10.2013 г.
1. Публична покана - по образец


2. Документация за участие и образци


3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията и приложения


5. Договори по и приложения

1.10.2014 г. Договор

6. Информация за извършени плащания


7. Информация за датите и основанията за приключване на договорите


8. Информация за гаранциите за изпълнение (в приложимите случаи)