„Доставка на нова-неупотребявана и нерециклирана автоматизирана система за идентификация на микроорганизми и определяне на антибиотична чувствителност за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД

Наименование„Доставка на нова-неупотребявана и нерециклирана автоматизирана система за идентификация на микроорганизми и определяне на антибиотична чувствителност за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД
№ на АОП9016787
Дата на поръчката21.06.2013 г.
1. Публична покана - по образец


2. Документация за участие и образци


3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията и приложения


5. Договори по и приложения

1.10.2014 г. Договори и приложения

6. Информация за извършени плащания

18.11.2014 г. извършени плащания

7. Информация за датите и основанията за приключване на договорите


8. Информация за гаранциите за изпълнение (в приложимите случаи)