"ДОСТАВКА НА НОВ- НЕУПОТРЕБЯВАН И НЕРЕЦИКЛИРАН БИОХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР ЗА НУЖДИТЕ КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ НА МБАЛ "СВЕТА АННА-ВАРНА" АД”

Наименование"ДОСТАВКА НА НОВ- НЕУПОТРЕБЯВАН И НЕРЕЦИКЛИРАН БИОХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР ЗА НУЖДИТЕ КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ НА МБАЛ "СВЕТА АННА-ВАРНА" АД”
№ на АОП9015794
Дата на поръчката23.05.2013 г.
1. Публична покана - по образец


2. Документация за участие и образци


3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията и приложения


5. Договори по и приложения

1.10.2014 г. Договори и приложения

6. Информация за извършени плащания

16.12.2014 г. плащане
19.01.2015 г. информация за плащане
18.04.2015 г. извършени плащания

7. Информация за датите и основанията за приключване на договорите


8. Информация за гаранциите за изпълнение (в приложимите случаи)