"ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИКА „ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ” НА МБАЛ „СВЕТА АННА-ВАРНА“АД

Наименование"ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИКА „ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ” НА МБАЛ „СВЕТА АННА-ВАРНА“АД
№ на АОП9025589
Дата на поръчката7.02.2014 г.
1. Публична покана - по образец


2. Документация за участие и образци


3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията и приложения


5. Договори по и приложения

1.10.2014 г. Договори и приложения

6. Информация за извършени плащания

20.01.2015 г. информация за плащане

7. Информация за датите и основанията за приключване на договорите


8. Информация за гаранциите за изпълнение (в приложимите случаи)