"Доставка чрез периодични заявки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД "

Наименование"Доставка чрез периодични заявки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД "
№ на АОП 9037457
Дата на поръчката15.12.2014 г.
1. Публична покана - по образец

15.12.2014 г. Публична покана

2. Документация за участие и образци

15.12.2014 г. Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията и приложения


5. Договори по и приложения


6. Информация за извършени плащания


7. Информация за датите и основанията за приключване на договорите


8. Информация за гаранциите за изпълнение (в приложимите случаи)