„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиниките „Урология” , „Съдова хирургия” , „Коремна хирургия” и Отделение „УНГ” на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”.

Наименование„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиниките „Урология” , „Съдова хирургия” , „Коремна хирургия” и Отделение „УНГ” на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”.
№ на АОП01241-2014-0015
Дата на поръчката22.12.2014 г.
1. Решение за откриване на процедура и Обявление за обществена поръчка" - по образец"

22.12.2014 г. Решение за откриване
22.12.2014 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

22.12.2014 г. Документация и образци

3. Решение за промяна по чл. 27 а"


4. Разяснения и отговори на запитвания (в приложимите случаи)


5. Протоколи от заседания на комисията и приложения

28.01.2015 г. Протокол №1 и приложение
5.02.2015 г. Протокол №2
5.02.2015 г. Приложение към протокол 2

6. Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата

10.02.2015 г. Решение за класиране
10.02.2015 г. Приложение 1

7. Информация за гаранциите за участие

18.04.2015 г. върната гаранция участие

8. Договори и приложения

5.03.2015 г. Приложения към договорите - класиране
5.03.2015 г. Договори1
5.03.2015 г. Договори2
5.03.2015 г. Договори3
5.03.2015 г. Договори 4

9. Допълнителни споразумения за изменения на договорите (в приложимите случаи)


10. Информация за извършени плащания

18.05.2015 г. извършени плащания
8.07.2015 г. извършени плащания
12.08.2015 г. извършени плащания
11.09.2015 г. извършени плащания
9.10.2015 г. извършени плащания
10.11.2015 г. извършени плащания
8.12.2015 г. извършени плащания
8.01.2016 г. извършени плащания
12.02.2016 г. информация за плащане
9.03.2016 г. извършени плащания
12.04.2016 г. извършени плащания
12.05.2016 г. информация за плащане
10.06.2016 г. извършени плащания
11.07.2016 г. извършени плащания

11. Информация за датите и основанията за приключване на договорите


12. Информация за гаранциите за изпълнение

13.04.2016 г. върната гаранция изпълнение
11.07.2016 г. върната гаранция изпълнение