"ДОСТАВКА НА НОВ ЕХОГРАФСКИ АПАРАТ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИКА „ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ” КЪМ МБАЛ "СВЕТА АННА-ВАРНА" АД”

Наименование"ДОСТАВКА НА НОВ ЕХОГРАФСКИ АПАРАТ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИКА „ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ” КЪМ МБАЛ "СВЕТА АННА-ВАРНА" АД”
№ на АОП9028371
Дата на поръчката16.04.2014 г.
1. Публична покана - по образец


2. Документация за участие и образци


3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията и приложения


5. Договори по и приложения

29.04.2014 г. Договор

6. Информация за извършени плащания


7. Информация за датите и основанията за приключване на договорите


8. Информация за гаранциите за изпълнение (в приложимите случаи)