„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника „Неврохирургия” на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”.

Наименование„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника „Неврохирургия” на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”.
№ на АОП01241-2015-0002
Дата на поръчката11.02.2015 г.
1. Решение за откриване на процедура и Обявление за обществена поръчка" - по образец"

11.02.2015 г. Решение за откриване
11.02.2015 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

11.02.2015 г. Документация

3. Решение за промяна по чл. 27 а"


4. Разяснения и отговори на запитвания (в приложимите случаи)


5. Протоколи от заседания на комисията и приложения

26.03.2015 г. Протокол № 1
26.03.2015 г. Приложение 1 към протокол 1
2.04.2015 г. Протокол №2

6. Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата

2.04.2015 г. Решение за класиране
2.04.2015 г. Приложение оферти

7. Информация за гаранциите за участие

3.06.2015 г. върната гаранция участие

8. Договори и приложения

8.05.2015 г. Приложения към договорите
8.05.2015 г. Договори 1
8.05.2015 г. Договори2
8.05.2015 г. Договори 3

9. Допълнителни споразумения за изменения на договорите (в приложимите случаи)


10. Информация за извършени плащания

12.08.2015 г. извършени плащания
11.09.2015 г. извършени плащания
9.10.2015 г. извършени плащания
10.11.2015 г. извършени плащания
8.12.2015 г. извършени плащания
12.02.2016 г. информация за плащане
9.03.2016 г. извършени плащания
12.04.2016 г. извършени плащания
12.05.2016 г. информация за плащане
10.06.2016 г. извършени плащания
11.07.2016 г. извършени плащания
12.08.2016 г. информация за плащане
12.09.2016 г. информация за плащане

11. Информация за датите и основанията за приключване на договорите


12. Информация за гаранциите за изпълнение

11.07.2016 г. върната гаранция изпълнение
12.09.2016 г. върната гаранция изпълнение