„ Доставка чрез периодични заявки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”.

Наименование„ Доставка чрез периодични заявки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”.
№ на АОП01241-2015-0007
Дата на поръчката1.06.2015 г.
1. Решение за откриване на процедура и Обявление за обществена поръчка" - по образец"

1.06.2015 г. Решение и обявление

2. Документация за участие и образци

1.06.2015 г. Документация

3. Решение за промяна по чл. 27 а"


4. Разяснения и отговори на запитвания (в приложимите случаи)

3.07.2015 г. Отговор на запитване

5. Протоколи от заседания на комисията и приложения

16.07.2015 г. Протокол №1
24.07.2015 г. Протокол 2
24.07.2015 г. Приложение към Протокол 2

6. Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата

24.07.2015 г. Решение
24.07.2015 г. Приложение 1

7. Информация за гаранциите за участие

9.10.2015 г. върната гаранция участие

8. Договори и приложения

1.09.2015 г. Договори 1

9. Допълнителни споразумения за изменения на договорите (в приложимите случаи)


10. Информация за извършени плащания

12.02.2016 г. информация за плащане
9.03.2016 г. извършени плащания
12.04.2016 г. извършени плащания
12.05.2016 г. информация за плащане
10.06.2016 г. извършени плащания
11.07.2016 г. извършени плащания
12.08.2016 г. информация за плащане
12.09.2016 г. информация за плащане
12.10.2016 г. информация за плащане
11.11.2016 г. информация за плащане
9.12.2016 г. информация за плащане

11. Информация за датите и основанията за приключване на договорите


12. Информация за гаранциите за изпълнение

9.01.2017 г. върната гаранция изпълнение