"Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛ „Света Анна-Варна“АД”.

Наименование"Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛ „Света Анна-Варна“АД”.
№ на АОП01241-2015-0008
Дата на поръчката1.06.2015 г.
1. Решение за откриване на процедура и Обявление за обществена поръчка" - по образец"

1.06.2015 г. Решение и обявление

2. Документация за участие и образци

1.06.2015 г. Документация

3. Решение за промяна по чл. 27 а"


4. Разяснения и отговори на запитвания (в приложимите случаи)


5. Протоколи от заседания на комисията и приложения

16.07.2015 г. Протокол 1 и приложение
24.07.2015 г. Протокол 2
24.07.2015 г. Протокол 3
24.07.2015 г. Протокол 3

6. Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата

24.07.2015 г. Решение

7. Информация за гаранциите за участие

9.10.2015 г. върната гаранция участие

8. Договори и приложения

1.09.2015 г. Договори 1
1.09.2015 г. Договори 2

9. Допълнителни споразумения за изменения на договорите (в приложимите случаи)


10. Информация за извършени плащания

12.02.2016 г. информация за плащане
9.03.2016 г. извършени плащания
12.04.2016 г. извършени плащания
12.05.2016 г. информация за плащане
10.06.2016 г. извършени плащания
11.07.2016 г. извършени плащания
12.08.2016 г. информация за плащане
12.09.2016 г. информация за плащане
12.10.2016 г. информация за плащане
11.11.2016 г. информация за плащане
9.12.2016 г. информация за плащане
9.01.2017 г. информация за плащане

11. Информация за датите и основанията за приключване на договорите


12. Информация за гаранциите за изпълнение

9.01.2017 г. върната гаранция изпълнение