"ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ "СВЕТА АННА - ВАРНА" АД "

Наименование"ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ "СВЕТА АННА - ВАРНА" АД "
№ на АОП9043991
Дата на поръчката20.07.2015 г.
1. Публична покана - по образец

20.07.2015 г. Публична покана

2. Документация за участие и образци

20.07.2015 г. Документация

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията и приложения

31.07.2015 г. Протокол и приложения

5. Договори по и приложения

17.08.2015 г. Договор

6. Информация за извършени плащания

8.01.2016 г. извършени плащания
12.02.2016 г. извършени плащания
9.03.2016 г. извършени плащания
12.04.2016 г. извършени плащания
12.05.2016 г. информация за плащане
11.07.2016 г. извършени плащания
12.08.2016 г. информация за плащане
12.09.2016 г. информация за плащане
12.10.2016 г. информация за плащане
9.12.2016 г. информация за плащане

7. Информация за датите и основанията за приключване на договорите


8. Информация за гаранциите за изпълнение (в приложимите случаи)

9.12.2016 г. върната гаранция изпълнение