"ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА ОФИС КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ "СВЕТА АННА - ВАРНА" АД "

Наименование"ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА ОФИС КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ "СВЕТА АННА - ВАРНА" АД "
№ на АОП9044096
Дата на поръчката22.07.2015 г.
1. Публична покана - по образец

22.07.2015 г. Публична покана

2. Документация за участие и образци

22.07.2015 г. Документация

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията и приложения

4.08.2015 г. Протокол и приложения

5. Договори по и приложения

12.08.2015 г. Договор
12.08.2015 г. Приложение

6. Информация за извършени плащания

8.01.2016 г. извършени плащания
12.02.2016 г. извършени плащания
9.03.2016 г. извършени плащания
13.04.2016 г. извършени плащания
12.05.2016 г. информация за плащане
10.06.2016 г. извършени плащания
11.07.2016 г. извършени плащания
12.08.2016 г. информация за плащане
12.09.2016 г. информация за плащане
12.10.2016 г. информация за плащане
9.12.2016 г. информация за плащане

7. Информация за датите и основанията за приключване на договорите


8. Информация за гаранциите за изпълнение (в приложимите случаи)

9.12.2016 г. върната гаранция изпълнение