„ Доставка чрез периодични заявки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”.

Наименование„ Доставка чрез периодични заявки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”.
№ на АОП01241-2015-0009
Дата на поръчката23.07.2015 г.
1. Решение за откриване на процедура и Обявление за обществена поръчка" - по образец"

23.07.2015 г. Решение
23.07.2015 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

23.07.2015 г. Документация и образци

3. Решение за промяна по чл. 27 а"


4. Разяснения и отговори на запитвания (в приложимите случаи)

25.08.2015 г. Отговор на запитване

5. Протоколи от заседания на комисията и приложения

10.09.2015 г. Протокол 1 и приложение
18.09.2015 г. Протокол 2
23.09.2015 г. Приложение към протокол 4
18.09.2015 г. Протокол 3
23.09.2015 г. Протокол 4

6. Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата

23.09.2015 г. Решение за класиране
23.09.2015 г. Приложение към решение за класиране
23.09.2015 г. Приложение 2

7. Информация за гаранциите за участие

10.12.2015 г. върната гаранция участие

8. Договори и приложения

21.10.2015 г. Договори
21.10.2015 г. Договори 1

9. Допълнителни споразумения за изменения на договорите (в приложимите случаи)


10. Информация за извършени плащания

8.01.2016 г. извършени плащания
12.02.2016 г. информация за плащане
9.03.2016 г. извършени плащания
12.04.2016 г. извършени плащания
12.05.2016 г. информация за плащане
10.06.2016 г. извършени плащания
11.07.2016 г. извършени плащания
12.08.2016 г. информация за плащане
12.09.2016 г. информация за плащане
12.10.2016 г. информация за плащане
11.11.2016 г. информация за плащане
9.12.2016 г. информация за плащане
9.01.2017 г. информация за плащане
9.02.2017 г. информация за плащане

11. Информация за датите и основанията за приключване на договорите


12. Информация за гаранциите за изпълнение

9.02.2017 г. върната гаранция изпълнение
9.03.2017 г. върната гаранция изпълнение