„ Доставка чрез периодични заявки на консумативи за хемодиализа за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”.

Наименование„ Доставка чрез периодични заявки на консумативи за хемодиализа за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”.
№ на АОП01241-2015-0010
Дата на поръчката28.07.2015 г.
1. Решение за откриване на процедура и Обявление за обществена поръчка" - по образец"

28.07.2015 г. Решение
28.07.2015 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

28.07.2015 г. Документация и образци

3. Решение за промяна по чл. 27 а"


4. Разяснения и отговори на запитвания (в приложимите случаи)


5. Протоколи от заседания на комисията и приложения

10.09.2015 г. Протокол 1 и приложение
24.09.2015 г. Протокол 2
24.09.2015 г. Протокол 3
24.09.2015 г. Приложение 1 към Протокол 3

6. Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата

2.10.2015 г. Решение
2.10.2015 г. Приложение №1

7. Информация за гаранциите за участие

10.12.2015 г. върната гаранция участие

8. Договори и приложения

20.10.2015 г. Договори
3.11.2015 г. Договор

9. Допълнителни споразумения за изменения на договорите (в приложимите случаи)


10. Информация за извършени плащания

9.03.2016 г. извършени плащания
12.04.2016 г. извършени плащания
12.05.2016 г. информация за плащане
10.06.2016 г. извършени плащания
11.07.2016 г. извършени плащания
12.08.2016 г. информация за плащане
12.09.2016 г. информация за плащане
12.10.2016 г. информация за плащане
11.11.2016 г. информация за плащане
9.12.2016 г. информация за плащане
9.01.2017 г. информация за плащане
9.02.2017 г. информация за плащане

11. Информация за датите и основанията за приключване на договорите


12. Информация за гаранциите за изпълнение

9.03.2017 г. върната гаранция изпълнение