„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”.

Наименование„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”.
№ на АОП001241-2015-0012
Дата на поръчката15.10.2015 г.
1. Решение за откриване на процедура и Обявление за обществена поръчка" - по образец"

15.10.2015 г. Решение
15.10.2015 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

15.10.2015 г. Документация и образци

3. Решение за промяна по чл. 27 а"


4. Разяснения и отговори на запитвания (в приложимите случаи)


5. Протоколи от заседания на комисията и приложения

2.12.2015 г. Протокол №1 и приложение 1
2.12.2015 г. Приложение 2 към протокол 1
14.12.2015 г. Протокол №2
14.12.2015 г. Приложение 1 към протокол2
14.12.2015 г. Приложение 2 към протокол 2
15.12.2015 г. Протокол №3
16.12.2015 г. Протокол №4
16.12.2015 г. Приложение 1 към протокол4
29.12.2015 г. Класиране след писмена обосновка

6. Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата

16.12.2015 г. Решение за класиране
16.12.2015 г. Приложение 2
16.12.2015 г. Приложение 1

7. Информация за гаранциите за участие

12.02.2016 г. върната гаранция участие
9.03.2016 г. върната гаранция участие

8. Договори и приложения

15.01.2016 г. Договори 1
15.01.2016 г. Договори 2
15.01.2016 г. Договори 3
15.01.2016 г. Договори 4
15.01.2016 г. Договори 5

9. Допълнителни споразумения за изменения на договорите (в приложимите случаи)


10. Информация за извършени плащания

12.04.2016 г. извършени плащания
12.05.2016 г. информация за плащане
10.06.2016 г. извършени плащания
11.07.2016 г. извършени плащания
12.08.2016 г. информация за плащане
12.09.2016 г. информация за плащане
12.10.2016 г. информация за плащане
11.11.2016 г. информация за плащане
9.12.2016 г. информация за плащане
9.01.2017 г. информация за плащане
9.02.2017 г. информация за плащане
9.03.2017 г. информация за плащане
10.04.2017 г. информация за плащане
10.05.2017 г. информация за плащане
9.06.2017 г. информация за плащане
10.07.2017 г. информация за плащане

11. Информация за датите и основанията за приключване на договорите


12. Информация за гаранциите за изпълнение

9.03.2017 г. върната гаранция изпълнение
12.07.2017 г. върната гаранция изпълнение
10.08.2017 г. върната гаранция изпълнение