"Доставка чрез периодични заявки на лабораторни реактиви и консумативи за Cobas C 311 /2012 г./ нуждите на МДЛ „Клинична лаборатория на МБАЛ "Света Анна - Варна" АД".

Наименование"Доставка чрез периодични заявки на лабораторни реактиви и консумативи за Cobas C 311 /2012 г./ нуждите на МДЛ „Клинична лаборатория на МБАЛ "Света Анна - Варна" АД".
№ на АОП9047711- оттеглена на 18.11.2015г. 10:37ч.
Дата на поръчката17.11.2015 г.
1. Публична покана - по образец


2. Документация за участие и образци

17.11.2015 г. Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията и приложения


5. Договори по и приложения


6. Информация за извършени плащания


7. Информация за датите и основанията за приключване на договорите


8. Информация за гаранциите за изпълнение (в приложимите случаи)