"Доставка чрез периодични заявки на лабораторни реактиви и консумативи за Cobas C 311 /2012 г./ нуждите на МДЛ „Клинична лаборатория на МБАЛ "Света Анна - Варна" АД"

Наименование"Доставка чрез периодични заявки на лабораторни реактиви и консумативи за Cobas C 311 /2012 г./ нуждите на МДЛ „Клинична лаборатория на МБАЛ "Света Анна - Варна" АД"
№ на АОП9047787- 11.22ч.
Дата на поръчката18.11.2015 г.
1. Публична покана - по образец

18.11.2015 г. Публична покана

2. Документация за участие и образци

18.11.2015 г. Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията и приложения

30.11.2015 г. Протокол

5. Договори по и приложения

7.12.2015 г. Договор

6. Информация за извършени плащания

12.05.2016 г. информация за плащане
10.06.2016 г. извършени плащания
11.07.2016 г. извършени плащания
12.08.2016 г. информация за плащане
12.09.2016 г. информация за плащане
12.10.2016 г. информация за плащане
11.11.2016 г. информация за плащане
9.12.2016 г. информация за плащане

7. Информация за датите и основанията за приключване на договорите


8. Информация за гаранциите за изпълнение (в приложимите случаи)