„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника „Ортопедия и травматология” на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”.

Наименование„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника „Ортопедия и травматология” на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”.
№ на АОП01241-2015-0013
Дата на поръчката19.11.2015 г.
1. Решение за откриване на процедура и Обявление за обществена поръчка" - по образец"

19.11.2015 г. Решение
19.11.2015 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

19.11.2015 г. Документация и образци

3. Решение за промяна по чл. 27 а"


4. Разяснения и отговори на запитвания (в приложимите случаи)


5. Протоколи от заседания на комисията и приложения

30.12.2015 г. Протокол 1
12.01.2016 г. Протокол 2
12.01.2016 г. Протокол 3

6. Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата

12.01.2016 г. Решение за класиране
12.01.2016 г. Приложение-класиране

7. Информация за гаранциите за участие

9.03.2016 г. върната гаранция участие

8. Договори и приложения

8.02.2016 г. Договори 1
8.02.2016 г. Договори 2
8.02.2016 г. Договори 3
8.02.2016 г. Договори 4
8.02.2016 г. Договори 5
8.02.2016 г. Договори 6

9. Допълнителни споразумения за изменения на договорите (в приложимите случаи)


10. Информация за извършени плащания

12.05.2016 г. информация за плащане
10.06.2016 г. извършени плащания
11.07.2016 г. извършени плащания
12.08.2016 г. информация за плащане
12.09.2016 г. информация за плащане
12.10.2016 г. информация за плащане
11.11.2016 г. информация за плащане
9.12.2016 г. информация за плащане
9.01.2017 г. информация за плащане
9.02.2017 г. информация за плащане
9.03.2017 г. информация за плащане
10.04.2017 г. информация за плащане
10.05.2017 г. информация за плащане
9.06.2017 г. информация за плащане
10.07.2017 г. информация за плащане

11. Информация за датите и основанията за приключване на договорите


12. Информация за гаранциите за изпълнение

9.03.2017 г. върната гаранция изпълнение
12.07.2017 г. върната гаранция изпълнение
10.08.2017 г. върната гаранция изпълнение