„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” и „Коремна хирургия” и Отделения „УНГ” и „Съдова хирургия” на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”.

Наименование„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” и „Коремна хирургия” и Отделения „УНГ” и „Съдова хирургия” на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”.
№ на АОП01241-2015-0014
Дата на поръчката11.12.2015 г.
1. Решение за откриване на процедура и Обявление за обществена поръчка" - по образец"

11.12.2015 г. Решение
11.12.2015 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

11.12.2015 г. Документация и образци

3. Решение за промяна по чл. 27 а"


4. Разяснения и отговори на запитвания (в приложимите случаи)


5. Протоколи от заседания на комисията и приложения

8.02.2016 г. Протокол №1 и приложение 1
19.02.2016 г. Протокол №2
19.02.2016 г. Протокол №3
23.02.2016 г. Протокол №4
23.02.2016 г. Приложение към Протокол №4

6. Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата

23.02.2016 г. Решение за класиране
23.02.2016 г. Приложение към решение

7. Информация за гаранциите за участие

13.04.2016 г. върната гаранция участие
13.04.2016 г. върната гаранция участие

8. Договори и приложения

15.03.2016 г. Договори 1
15.03.2016 г. Договори 2
15.03.2016 г. Договори 3
18.03.2016 г. Договор -Ливеда
15.03.2016 г. Договор-рср

9. Допълнителни споразумения за изменения на договорите (в приложимите случаи)


10. Информация за извършени плащания

11.07.2016 г. извършени плащания
12.08.2016 г. информация за плащане
12.09.2016 г. информация за плащане
12.10.2016 г. информация за плащане
11.11.2016 г. информация за плащане
9.12.2016 г. информация за плащане
9.01.2017 г. информация за плащане
9.02.2017 г. информация за плащане
9.03.2017 г. информация за плащане
10.04.2017 г. информация за плащане
10.05.2017 г. информация за плащане
9.06.2017 г. информация за плащане
10.07.2017 г. информация за плащане
10.08.2017 г. информация за плащане
8.09.2017 г. информация за плащане

11. Информация за датите и основанията за приключване на договорите


12. Информация за гаранциите за изпълнение

8.09.2017 г. върната гаранция изпълнение