„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника „Неврохирургия” на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”.

Наименование„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника „Неврохирургия” на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”.
№ на АОП01241-2016-0001
Дата на поръчката7.03.2016 г.
1. Решение за откриване на процедура и Обявление за обществена поръчка" - по образец"

7.03.2016 г. Решение за откриване
7.03.2016 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

7.03.2016 г. Документация и образци

3. Решение за промяна по чл. 27 а"


4. Разяснения и отговори на запитвания (в приложимите случаи)


5. Протоколи от заседания на комисията и приложения

21.04.2016 г. Протокол 1
28.04.2016 г. Протокол 2
21.04.2016 г. Приложение № 1 към протокол № 1

6. Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата

28.04.2016 г. Решение за класиране

7. Информация за гаранциите за участие

11.07.2016 г. върната гаранция участие

8. Договори и приложения

1.06.2016 г. Договори 1
1.06.2016 г. Договори 2
1.06.2016 г. Договори 3
1.06.2016 г. Договори 4

9. Допълнителни споразумения за изменения на договорите (в приложимите случаи)


10. Информация за извършени плащания

11.07.2016 г. върната гаранция участие
12.09.2016 г. информация за плащане
12.10.2016 г. информация за плащане
11.11.2016 г. информация за плащане
9.12.2016 г. информация за плащане
9.01.2017 г. информация за плащане
9.02.2017 г. информация за плащане
9.03.2017 г. информация за плащане
10.04.2017 г. информация за плащане
10.05.2017 г. информация за плащане
9.06.2017 г. информация за плащане
10.07.2017 г. информация за плащане
10.08.2017 г. информация за плащане
8.09.2017 г. информация за плащане
10.10.2017 г. информация за плащане

11. Информация за датите и основанията за приключване на договорите


12. Информация за гаранциите за изпълнение