«Транспорт на пациенти, нуждаещи се от хемодиализа от дома им до центъра за хемодиализа в МБАЛ „Света Анна-Варна“АД и обратно по утвърден седмичен график и поименен списък от следните общини: Варна, Долни Чифлик, Бяла, Провадия, Девня, Ветрино, Суворово, Вълчи дол, Белослав, Аксаково, Аврен и Дългопол за период от две години»

Наименование «Транспорт на пациенти, нуждаещи се от хемодиализа от дома им до центъра за хемодиализа в МБАЛ „Света Анна-Варна“АД и обратно по утвърден седмичен график и поименен списък от следните общини: Варна, Долни Чифлик, Бяла, Провадия, Девня, Ветрино, Суворово, Вълчи дол, Белослав, Аксаково, Аврен и Дългопол за период от две години»
№ на АОП01241-2016-0002
Дата на поръчката25.03.2016 г.
1. Решение за откриване на процедура и Обявление за обществена поръчка" - по образец"


2. Документация за участие и образци

25.03.2016 г. Документация и образци

3. Решение за промяна по чл. 27 а"


4. Разяснения и отговори на запитвания (в приложимите случаи)


5. Протоколи от заседания на комисията и приложения

10.05.2016 г. Протокол 1
19.05.2016 г. Протокол 2

6. Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата

20.05.2016 г. Решение за класиране

7. Информация за гаранциите за участие

11.07.2016 г. върната гаранция участие

8. Договори и приложения

3.06.2016 г. Договор

9. Допълнителни споразумения за изменения на договорите (в приложимите случаи)


10. Информация за извършени плащания

12.10.2016 г. информация за плащане
11.11.2016 г. информация за плащане
9.12.2016 г. информация за плащане
9.01.2017 г. информация за плащане
9.02.2017 г. информация за плащане
9.03.2017 г. информация за плащане
10.05.2017 г. информация за плащане
10.07.2017 г. информация за плащане
10.08.2017 г. информация за плащане
8.09.2017 г. информация за плащане
10.10.2017 г. информация за плащане
10.11.2017 г. информация за плащане
10.12.2017 г. информация за плащане
10.01.2018 г. информация за плащане
9.03.2018 г. информация за плащане
10.05.2018 г. информация за плащане
10.07.2018 г. информация за плащане
10.08.2018 г. информация за плащане

11. Информация за датите и основанията за приключване на договорите


12. Информация за гаранциите за изпълнение

10.07.2018 г. върната гаранция изпълнение