"Доставка на нова , неупотребявана многофункционална дигитална ултразвукова система за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД"

Наименование"Доставка на нова , неупотребявана многофункционална дигитална ултразвукова система за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД"
№ на АОП9051873
Дата на поръчката30.03.2016 г.
1. Публична покана - по образец


2. Документация за участие и образци

30.03.2016 г. Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията и приложения

11.04.2016 г. Протокол

5. Договори по и приложения

14.04.2016 г. Договор

6. Информация за извършени плащания

11.07.2016 г. извършени плащания
12.08.2016 г. информация за плащане
12.09.2016 г. информация за плащане
12.10.2016 г. информация за плащане
9.12.2016 г. информация за плащане

7. Информация за датите и основанията за приключване на договорите


8. Информация за гаранциите за изпълнение (в приложимите случаи)