"Ремонтно-възстановителни работи на Терапевтичен блок на МБАЛ "Света Анна-Варна"АД"

Наименование"Ремонтно-възстановителни работи на Терапевтичен блок на МБАЛ "Света Анна-Варна"АД"
№ на АОП01241-2014-0010
Дата на поръчката2.09.2014 г.
1. Решение за откриване на процедура - по образец

1.10.2014 г. Решение за откриване

2. Разяснения и отговори на запитвания (в приложимите случаи)


3. Протоколи от заседания на комисията и приложения


4. Доклад на комисията


5. Решение по чл. 38 от ЗОП за завървшване на процедурата


6. Договори и приложения

1.10.2014 г. Договори и приложения
1.10.2014 г. Количествено-стойностна с-ка
1.10.2014 г. Приложение

7. Допълнителни споразумения за изменения на договорите (в приложимите случаи)


8. Информация за извършени плащания

18.11.2014 г. извършени плащания
16.12.2014 г. плащане
19.01.2015 г. информация за плащане
18.05.2015 г. информация за плащане

9. Информация за датите и основанията за приключване на договорите


10. Информация за гаранциите за изпълнение


11. Покана за участие и образци


12. Становище на изпълнителния директор на АОП

1.10.2014 г. Становище на АОП