"Преустройство на съществуваща горелка за течно гориво RAY BGE 500 за котел ПМК 6.6 в комбинирана за работа с течно гориво и природен газ за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД"

Наименование"Преустройство на съществуваща горелка за течно гориво RAY BGE 500 за котел ПМК 6.6 в комбинирана за работа с течно гориво и природен газ за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД"
№ на АОП01241-2014-0012
Дата на поръчката22.10.2014 г.
1. Решение за откриване на процедура - по образец

22.10.2014 г. Решение за откриване

2. Разяснения и отговори на запитвания (в приложимите случаи)


3. Протоколи от заседания на комисията и приложения

6.11.2014 г. Протокол

4. Доклад на комисията

6.11.2014 г. Доклад

5. Решение по чл. 38 от ЗОП за завървшване на процедурата

6.11.2014 г. Решение за класиране

6. Договори и приложения

17.11.2014 г. Договори и приложения

7. Допълнителни споразумения за изменения на договорите (в приложимите случаи)


8. Информация за извършени плащания

16.12.2014 г. плащания
13.02.2015 г. извършени плащания
20.03.2015 г. извършени плащания
18.04.2015 г. извършени плащания
18.05.2015 г. информация за плащане

9. Информация за датите и основанията за приключване на договорите


10. Информация за гаранциите за изпълнение


11. Покана за участие и образци

22.10.2014 г. Покана
22.10.2014 г. Документация и образци

12. Становище на изпълнителния директор на АОП

29.01.2015 г. Становище на АОП