„Извършване на РСМР дейности и текущ ремонт в ОАИЛ на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”

Наименование„Извършване на РСМР дейности и текущ ремонт в ОАИЛ на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”
№ на АОП9036946
Дата на поръчката2.12.2014 г.
1. Публична покана - по образец

2.12.2014 г. Публична покана

2. Документация за участие и образци

2.12.2014 г. Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания

4.12.2014 г. Отговор на запитване

4. Протоколи от заседания на комисията и приложения

22.12.2014 г. Протокол и приложения

5. Договори по и приложения

29.12.2014 г. Договор

6. Информация за извършени плащания

18.05.2015 г. извършени плащания
11.09.2015 г. извършени плащания
10.11.2015 г. извършени плащания
8.01.2016 г. извършени плащания
12.02.2016 г. информация за плащане
9.03.2016 г. извършени плащания
12.04.2016 г. извършени плащания

7. Информация за датите и основанията за приключване на договорите


8. Информация за гаранциите за изпълнение (в приложимите случаи)