„Доставка чрез периодични заявки на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”

Наименование„Доставка чрез периодични заявки на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”
№ на АОП9042196
Дата на поръчката27.05.2015 г.
1. Публична покана - по образец

27.05.2015 г. ПП

2. Документация за участие и образци

27.05.2015 г. Документация

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията и приложения

26.06.2015 г. Протокол и приложения
26.06.2015 г. Приложение 1
26.06.2015 г. Класиране

5. Договори по и приложения

6.07.2015 г. Б.Браун
6.07.2015 г. Еколаб
6.07.2015 г. Живас
6.07.2015 г. МТИ

6. Информация за извършени плащания

8.12.2015 г. информация за плащане
8.01.2016 г. извършени плащания
12.02.2016 г. извършени плащания
9.03.2016 г. извършени плащания
12.04.2016 г. извършени плащания
12.05.2016 г. информация за плащане
10.06.2016 г. извършени плащания
11.07.2016 г. извършени плащания
12.08.2016 г. информация за плащане
12.09.2016 г. информация за плащане
12.10.2016 г. информация за плащане
11.11.2016 г. информация за плащане

7. Информация за датите и основанията за приключване на договорите


8. Информация за гаранциите за изпълнение (в приложимите случаи)

9.12.2016 г. върната гаранция изпълнение