„Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на сгради и прилежащ терен на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”

Наименование„Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на сгради и прилежащ терен на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”
№ на АОП9043233
Дата на поръчката26.06.2015 г.
1. Публична покана - по образец

26.06.2015 г. Публична покана

2. Документация за участие и образци

26.06.2015 г. Документация

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията и приложения

15.07.2015 г. Протокол и приложения

5. Договори по и приложения

23.07.2015 г. Договор

6. Информация за извършени плащания

11.09.2015 г. извършени плащания
9.10.2015 г. извършени плащания
10.11.2015 г. извършени плащания
8.12.2015 г. извършени плащания
8.01.2016 г. извършени плащания
12.02.2016 г. извършени плащания
9.03.2016 г. извършени плащания
12.04.2016 г. извършени плащания
12.05.2016 г. информация за плащане
10.06.2016 г. извършени плащания
11.07.2016 г. извършени плащания
12.08.2016 г. информация за плащане
12.09.2016 г. информация за плащане

7. Информация за датите и основанията за приключване на договорите


8. Информация за гаранциите за изпълнение (в приложимите случаи)