"Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника „Неврохирургия” на МБАЛ "Света Анна - Варна" АД "

Наименование"Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника „Неврохирургия” на МБАЛ "Света Анна - Варна" АД "
№ на АОП9043897
Дата на поръчката16.07.2015 г.
1. Публична покана - по образец

16.07.2015 г. Публична покана

2. Документация за участие и образци

16.07.2015 г. Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията и приложения

30.07.2015 г. Протокол и приложения

5. Договори по и приложения

7.08.2015 г. Договор

6. Информация за извършени плащания

9.03.2016 г. извършени плащания
12.04.2016 г. извършени плащания
12.05.2016 г. информация за плащане
10.06.2016 г. извършени плащания
12.08.2016 г. информация за плащане

7. Информация за датите и основанията за приключване на договорите


8. Информация за гаранциите за изпълнение (в приложимите случаи)