„Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на сгради и прилежащ терен на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”

Наименование„Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на сгради и прилежащ терен на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”
№ на АОП9054900
Дата на поръчката2.08.2016 г.
1. Обява

2.08.2016 г. Обява

2. Образци

2.08.2016 г. Условия и образци

3. Проект на договор


4. Информация за публикувана в профил на купувача обява - удължаване на срока по чл.188, ал.2 от ЗОП


5. Протокол от заседание на комисията

19.08.2016 г. Протокол

6. Договор

1.09.2016 г. Договор

7. Допълнителни споразумения


8. Друга информация

5.08.2016 г. Разяснение