„Доставка чрез периодични заявки на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”

Наименование„Доставка чрез периодични заявки на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”
№ на АОП9067623
Дата на поръчката24.08.2017 г.
1. Обява

24.08.2017 г. Обява

2. Образци

24.08.2017 г. Образци
24.08.2017 г. Техническа спецификация

3. Проект на договор

24.08.2017 г. Проект на договор

4. Информация за публикувана в профил на купувача обява - удължаване на срока по чл.188, ал.2 от ЗОП


5. Протокол от заседание на комисията

25.09.2017 г. Протокол

6. Договор

16.10.2017 г. Договор 1
16.10.2017 г. Договор 2
16.10.2017 г. Договор 3

7. Допълнителни споразумения


8. Друга информация