„Доставка чрез периодични заявки на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”

Наименование„Доставка чрез периодични заявки на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”
№ на АОП9080629
Дата на поръчката11.09.2018 г.
1. Обява

11.09.2018 г. Обява

2. Образци

11.09.2018 г. Образци
11.09.2018 г. Техническа спецификация

3. Проект на договор

11.09.2018 г. Проект на договор

4. Информация за публикувана в профил на купувача обява - удължаване на срока по чл.188, ал.2 от ЗОП


5. Протокол от заседание на комисията

19.09.2018 г. Протокол

6. Договор

18.10.2018 г. Договори

7. Допълнителни споразумения


8. Друга информация