"Доставка чрез периодични заявки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД“

Наименование"Доставка чрез периодични заявки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД“
№ на АОП01241-2014-0014
Дата на поръчката13.11.2014 г.
1. Решение за откриване на процедура - по образец

13.11.2014 г. Решение за откриване

2. Разяснения и отговори на запитвания (в приложимите случаи)


3. Протоколи от заседания на комисията и приложения

28.11.2014 г. Протокол-Софарма
28.11.2014 г. Протокол- Фьоникс

4. Доклад на комисията

28.11.2014 г. Доклад

5. Решение по чл. 38 от ЗОП за завървшване на процедурата

2.12.2014 г. Решение за класиране
2.12.2014 г. Приложение- Класиране

6. Договори и приложения


7. Допълнителни споразумения за изменения на договорите (в приложимите случаи)


8. Информация за извършени плащания

19.06.2015 г. извършени плащания
8.07.2015 г. извършени плащания
11.09.2015 г. извършени плащания
9.10.2015 г. извършени плащания
10.11.2015 г. информация за плащане
8.12.2015 г. извършени плащания
8.01.2016 г. извършени плащания
9.03.2016 г. извършени плащания

9. Информация за датите и основанията за приключване на договорите


10. Информация за гаранциите за изпълнение

13.04.2016 г. върната гаранция изпълнение

11. Покана за участие и образци

13.11.2014 г. Покана
13.11.2014 г. Документация и образци

12. Становище на изпълнителния директор на АОП