„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за нуждите на МБАЛ "Света Анна-Варна"АД"

Наименование„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за нуждите на МБАЛ "Света Анна-Варна"АД"
№ на АОП01241-2015-0004
Дата на поръчката20.04.2015 г.
1. Решение за откриване на процедура - по образец

20.04.2015 г. Решение

2. Разяснения и отговори на запитвания (в приложимите случаи)


3. Протоколи от заседания на комисията и приложения


4. Доклад на комисията


5. Решение по чл. 38 от ЗОП за завървшване на процедурата


6. Договори и приложения


7. Допълнителни споразумения за изменения на договорите (в приложимите случаи)


8. Информация за извършени плащания


9. Информация за датите и основанията за приключване на договорите


10. Информация за гаранциите за изпълнение


11. Покана за участие и образци


12. Становище на изпълнителния директор на АОП

30.04.2015 г. Становище на АОП