„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника "Ортопедия и травматология" към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”

Наименование„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника "Ортопедия и травматология" към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
№ на АОП01241-2018-0004
Дата на поръчката2.04.2018 г.
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

30.03.2018 г. Решение за откриване на процедура
30.03.2018 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

30.03.2018 г. Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията

15.05.2018 г. Протокол №1
23.05.2018 г. Протокол № 2
25.05.2018 г. Протокол №3
25.05.2018 г. Приложение №1 към Протокол №3

5. Решение за класиране

25.05.2018 г. Решение за класиране
25.05.2018 г. Приложение №1

6. Доклад на комисията

25.05.2018 г. Доклад

7. Договори

1.07.2018 г. Договори
1.07.2018 г. Приложения

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация